[Go to main index] [Go to linguistic index] [Contact the author]
[Gå till huvudindex] [Gå till språkindex] [Kontakta författaren]

© 1997 – 2017 Patrick Hassel Zein

This page was last updated 20.06.2017


Copyright

All texts, pictures, graphics and other contents © 1997 – 2017 Patrick Hassel Zein. Some pictures from Microsoft Clipart have been used – these have a clear specification of the copyright holder as alternative texts.

No parts of this site may be copied, published, imitated or sold without the prior written consent from the author. You may add links to any part of this site without asking first, but I would appreciate to be informed about all new references to my material. When quoting, referring or linking to this site, you should always specify the authors name and the address of this site clearly.

''Patrick Zein'' in Chinese


Upphovsrätt

Alla texter, bilder, grafik och innehåll i övrigt © 1997 – 2017 Patrick Hassel Zein. Vissa bilder från Microsofts illustrationssamling har använts – upphovsrättsägaren är i dessa fall angiven som alternativ-texter.

Inga delar av detta vävsäte får kopieras, publiceras, imiteras eller säljas utan författarens på förhand skrivna medgivande. Du får lägga upp länkar till vilken del som helst av detta vävsäte utan att först fråga, men jag skulle uppskatta att bli informerad om alla nya referenser till mitt material. Vid citering, referenser och länkning till detta vävsäte, skall alltid författarens namn och sidans adress anges tydligt.

''Patrick Zein'' på kinesiska