[Grundregler] [Gå till huvudindex] [Gå till språkindex] [Kontakta författaren] [Read this page in English]

© 1997 – 2003 Patrick Hassel Zein

Denna sida uppdaterades senast 31.05.2003


KaleidoChess / KalejdoSchack

Regler för Avancerade Spelare

Allmänt

På denna sida följer några nya och lite svårare regler som i första hand gäller för trollkarlen. Detta är regler som får spelet att skilja sig helt och hållet från schack och ställer högre krav på strategiskt sinnelag hos spelarna. Alla regler från vanligt KalejdoSchack gäller fortfarande och spelets mål är detsamma – dessa regler är enbart kompletteringarna.

De spelare som tycker att dessa regler är egendomliga, svåra eller otraditionella kan mycket väl fortsätta att spela endast med grundreglerna som i sig är fullt tillräckliga för att göra spelet både spännande och givande.

Drag

Som ett drag räknas nu en vanlig förflyttning av en pjäs, men även att man använder eller avbryter en magisk formel (se "magi") eller att draken sprutar eld (se "drakeld").

Magi

Vardera spelaren har 12 magibrickor i samma färger som pjäserna. Var och en av dessa brickor kan användas en endaste gång per spel. På brickorna finns små figurer som illustrerar trollformlerna. Lägg dina brickor framför dig eller kant i kant med spelplanen.

För att använda magi måste man ha sin trollkarl kvar i spelet. Om ens trollkarl blir utslagen så bryts alla ens aktiva formler omedelbart och alla dina resterande magibrickor blir obrukbara för resten av det pågående partiet.

Man kan flytta alla pjäser (både egna och motståndarens) med magi. Dock kan varken de egna eller motståndarens pjäser någonsin påverkas av någon magi alls när de står i borgar. Egna pjäser kan till viss del påverkas av magi när de står i städer, men motståndarens pjäser kan aldrig påverkas i städer.

Om en formel har en långvarig effekt så läggs magibrickan på den påverkade pjäsen och flyttas sedan tillsammans med pjäsen vart helst den flyttas.

Man kan när som helst koppla bort vilken som helst av sina egna aktiva formler – men detta räknas som ett drag och man kan sedan inte använda den bortkopplade formeln igen. Använda och avbrutna formler tas bort från spelplanen. Motståndarens trollformler kan endast brytas med andra trollformler eller drakeld och inte genom att du helt sonika plocka bort dem!

Trollformler

Teleportera: Du kan flytta en egen eller annan valfri pjäs till en valfri ruta.
 • Ingen pjäs kan flyttas till eller från en borg.
 • Att flytta motståndarpjäs från städer tillåts ej (egna pjäser får dock flyttas).
 • Det är tillåtet att skicka en valfri pjäs att slå ut vilken annan pjäs som helst (t.ex. kan en motståndarpjäs fås att slå ut en annan motståndarpjäs och en egen pjäs kan slå en egen). Pjäser i städer kan dock ej anfallas.
 • Fängslad pjäs kan ej flyttas.
 • Om de finns andra formler på pjäsen så flyttas de med pjäsen.

Skifta positioner: Byter positioner av två valfria pjäser.
 • Inga pjäser i borgar kan påverkas.
 • Att flytta en motståndarpjäs från en stad tillåts ej – egna pjäser får dock flyttas från en stad och vilken pjäs som helst till en stad.
 • Fängslad pjäs kan ej flyttas.
 • Om de finns andra magiska formler på pjäsen så flyttas de med pjäsen.

Återuppliva: Återhämtar en valfri utslagen pjäs in i spelet på nytt.
 • Pjäsen skall placeras ut på en ledig ruta som ligger på ett flygande stegs avstånd från din trollkarl.
 • Pjäsen är befriad från eventuella magiska formler som uttalats mot den tidigare.

Spöke: Din trollkarl står still och skickar en osynlig kraft mot en ruta på 1 till 2 gående stegs avstånd från sig. En pjäs som blir anfallen slås ut. Spöket påverkar och påverkas ej av andra formler.
 • Pjäser i städer och borgar kan ej anfallas.
 • Trollkarlen kan inte anfalla sig själv med spöket.

Blixt: Din trollkarl står stilla och skjuter en blixt mot en ruta på 1 till 3 flygande stegs avstånd från sig (begränsas ej av böjda linjer). En pjäs som blir beskjuten slås ut.
 • Städer och borgar kan ej anfallas.
 • Blixten upphäver en av formlerna Fängsla, Barriär och Förstärk.
 • Blixten kan ej slå ut en pjäs som är förstärkt eller fängslad, en sådan pjäs blir istället befriad från en av dessa formler.
 • Om en pjäs eller ruta är besatt av mer än en formel som kan upphävas av blixten så upphäver blixten endast en av dessa – den anfallande spelaren bestämmer vilken!
 • Trollkarlen får faktiskt även beskjuta sig själv!
 • Blixten får passera över upptagna rutor, rutor med formler på och även över Barriär och Spärr.

Självsprängning: Trollkarlen står kvar på en helt valfri ruta och sprängs.
 • Trollkarlen och alla pjäser och magibrickor inom två flygande stegs avstånd från trollkarlen (oberoende av böjda linjer) tas ur spelet.
 • Pjäser och brickor som helt befinner sig i borgar eller städer är skyddade.

Hela: Upphäver effekten av formeln Fängsla, Spärr eller Försvaga.
 • Magibrickor som ligger i borgar kan ej påverkas.
 • En pjäs eller ruta som är besatt av mer än en formel blir bara befriad från en av dessa – välj själv vilken!

Fängsla: Hindrar en pjäs från att röra sig tills formeln bryts.
 • Fängslad drake kan spruta eld och fängslad trollkarl kan använda sina magiska formler.
 • Inga pjäser i städer eller borgar kan påverkas.
 • Fängslingen bryts av drakeld eller en av formlerna Blixt och Hela – pjäsen överlever dock både Blixt och drakeld.
 • Lägg brickan på pjäsen!

Spärr: En ruta med denna formel på sig kan aldrig passeras av någon pjäs.
 • Denna bricka kan endast läggas på en enda av spelplanens rutor.
 • Får ej läggas på rutor där pjäser står.
 • Får ej läggas på borgar eller städer.
 • Spärren kan tas bort med formeln Hela.

Barriär: Lägg magibrickan på en valfri linje på spelplanen. Den linje som brickan ligger på kan ej passeras utan vidare. Gående pjäser kan inte alls passera barriären, flygande pjäser måste hoppa över barriären i första steget av ett drag.
 • Barriären får läggas på en av de runda linjer som går runt hela spelplanen men ej på en korsning av linjer.
 • Formeln påverkar alltid hela den linje som den placerats på.
 • Barriärbrickan måste ligga i alla fall delvis utanför alla städer och ej alls på borgar.
 • Barriären kan sprängas bort med drakeld eller formeln Blixt mot en av de rutor magibrickan delvis täcker och då påverkas ingen pjäs av elden eller blixten.

Försvaga: Gör att en pjäs (även en trollkarl) ej kan förflytta sig alls över rundade linjer.
 • Inga pjäser i städer eller borgar påverkas.
 • Försvagningen bryts med formeln Hela.
 • Lägg brickan på pjäsen!

Förstärk: Gör att en pjäs (med undantag för trollkarlarna) kan passera två rundade linjer i varje drag. Trollkarlarna får istället flyga fyra steg och passera fyra rundade linjer i varje drag.
 • Inga pjäser i borgar kan påverkas.
 • Förstärkningen bryts med drakeld eller formeln Blixt – pjäsen överlever dock bägge dessa.
 • Lägg brickan på pjäsen!

Drakeld

Draken sprutar eld precis som trollkarlen skjuter blixtar (se "Blixt") mot rutor på ett flygande stegs avstånd. Pjäser och brickor i städer och borgar är ej skyddade mot drakeld eftersom denna eld ej är magisk. Drakeld kan dessutom användas ett obegränsat antal gånger i varje parti och mot alla pjäser utom mot sig själv eller motståndarens drake (drakar är immuna mot denna eld!).

Elden upphäver formlerna Fängsla, Barriär och Förstärk. Förstärkt eller fängslad pjäs överlever anfallet. Drakeld som riktas mot en viss ruta upphäver alla formler som ligger helt eller delvis på rutan och på eventuell pjäs som står på rutan (elden kan inte riktas mer exakt än så). Oskyddad pjäs slås ut.

Relationer mellan trollformler

För att ytterligare förtydliga magireglerna finns denna lista över vilka trollformler som påverkas av vilka.

Helt fristående formler:

Formler som kan botas med Hela:

Formler som bryts med Blixt eller drakeld:

Observera att Blixt/drakeld kräver mer eller mindre direktkontakt med trollformeln. Hela kan däremot användas på avstånd.

Komplettering vid tärningsspel

I grundreglerna beskrivs hur man kan förändra spelet genom att låta slumpen spela med i form av en tärning. Denna variation kan givetvis användas även när man spelar med magiregler.

Tillägg till reglerna: Du får endast använda magi vid tillfällen då du enligt tärningen får flytta trollkarlen. Draken kan endast spruta eld om du slagit ett kast som ger dig rätt att flytta draken.