[Gå till huvudindex] [Gå till språkindex] [Kontakta författaren] [Read this page in English]

© 2001 – 2004 Patrick Hassel Zein

Denna sida uppdaterades senast 09.04.2006


Illustration © Microsoft Clipart

Kinesisk Kalligrafi

Skriva vackert = Skriva rätt = Skriva alla streck i rätt ordning

Kort om skrivstilarnas historik

I det kinesiska skriftspråkets historik, som är flera tusen år gammal, kan man tydligt se hur verktygen och underlagen har påverkat tecknens utseende. De äldsta belägg man har för kinesisk skrift är keramik och benbitar med inskriptioner, och i dessa inskriptioner är tecknen kantiga rispor – ungefär som de nordiska runorna.

När kineserna sedan uppfann boken, så bestod den i bambustickor som sytts ihop. På dessa stickor skrev man kolumner av tecken med hjälp av pensel, vilket fungerade bra med den kinesiska metoden att skriva texter i kolumner från höger till vänster. Att man skrev med pensel gav även en hel del ny frihet i att forma tecknen – speciellt den dag man uppfann papper!

De äldsta bambuböckerna består inte idag, men det finns kopior av vissa verk – och dessutom en hel del antika metallföremål med ingjutna tecken. Dessutom finns det målningar, sigill, mynt och många andra sorters föremål med inskriptioner som hjälper till att ge belägg för skriftsystemets utveckling.

Idag skriver man kinesiska med alla slags pennor och papper, men skall det nu vara riktigt fint så är det förståss alltjämt tuschpensel och rispapper som gäller. För vardaglig träning tycker jag dock personligen om att skriva kinesiska tecken med tuschpennor med kulor i spetsen (så kallad "kul-tusch"), eftersom det känns som att de har en "svisch" liknande den som man får med penslar. Prova dig fram till vilken penna som passar just dig bäst. Håll det i minnet att du mycket väl kan gilla en sorts pennor för att skriva svenska texter, medan en annan passar bättre för kinesiska!

Undvik att skriva kinesiska med rött bläck, eftersom det kan ge ett oönskat budskap till eventuella läsare... Visst håller kineser röd färg som en symbol för lycka, och visst använder de röd färg till sina sigill, men det händer även att kineser skiver med rött bläck när de ville avskeda personal eller säga upp en bekantskap!

Radikaler - Tecknens byggstenar

De första kinesiska skrivtecknen som skapades var avbildningar av föremål som "människa", "hand", "fot", "berg", "sol", "måne" och "träd". Sedan byggde man vidare med logiska kombinationer av de enkla tecknen. En hel del av de enkla tecknen och de logiska kombinationerna är än idag ofta så pass bildliga att man snabbt kan se vad de föreställer. De enkla och grundläggande tecken, som används för att bygga upp mer komplexa tecken, kallas vanligen för "radikaler".

Låt mig ge några exempel där man kan se hur de kinesiska skrivtecknens utseende förändrats under de senaste årtusendena. De äldsta tecknen (minst 3000 eller 4000 år gamla) står längst till vänster. Tecknen i kolumn tre härrör från tiden runt år 200 f.v.t. De moderna tecknen står längst till höger:


"Ljus": Sol och måne tillsammans – två tydliga radikaler i alla tidsepoker.

"Öra": En direkt avbildning – en radikal.

"Dra": En hand drar i ett öra – två radikaler kan tydligt urskiljas.

"Dyr": Två händer lyfter upp (eller gräver ner?) ett dyrbart föremål – den nedre radikalen betecknar dyrbarheter och det 6:e tecknet är en modern förenklad form.

"Jämföra": Två människor står bredvid varandra och jämför sin längd – en relativt tydlig bild (hela tecknet förekommer som radikal i ett fåtal mer komplicerade tecken).

"Vila": En människa vilar under ett träd – två tydliga radikaler.

"Skog": Två träd – två tydliga radikaler (kombinationen "två träd" kan ibland ses som en byggsten i mer komplexa tecken).

"Bergsfot": Mellan två träd (d.v.s. i en skog) ritas en hjort – träden finns kvar i modern kinesiska, och hjorten har alltjämt ett litet horn och antydan till ben (dessutom anger hjorten i detta fall uttalet av tecknet).

"Mat": En enkel bild av ett matkärl med lock – lite mindre tydliga radikaler, men locket finns med i hela utvecklingen av tecknet.

"Sprit": Droppar av vätska vid en kruka – två tydliga radikaler.

"Plötsligt": När regnet plötsligt faller, flyger fåglar iväg – radikalerna är "regn" och "fågel" (antalet fåglar varierar genom åren).

"Steg": Två fotavtryck på marken – en mindre tydlig bild i modern kinesiska (radikalernas ursprung är inte helt enkla att se i det moderna tecknet).

Observera dock att det endast är mellan 10 och 20% av de kinesiska skrivtecken som består av en ensam radikal eller en bildligt logisk kombination av radikaler. Resterande 80 till 90% är snarare sammansättningar av radikaler som ger antydan om innebörden av respektive tecken tillsammans med radikaler som antyder hur tecknen skall uttalas – ungefär som i tecknet "bergsfot" just här ovan!

Här följer några exempel på vanliga radikaler och tecken i vilka respektive radikal förekommer i modern (förenklad) kinesiska:

Radikalen (tunga) är vanlig i kommunikativa tecken     (tala)
  (språk)
  (åsikt, teori)
Radikalen (fyrfota djur) ger ofta en anknytning till djur     (hund)
  (katt)
  (vild, våldsam)
Radikalen (tre droppar vatten) finns ofta i tecken som rör vätskor     (flod)
  (juice)
  (sjunka)
Radikalen (hjärta) är vanlig i relativt känslomässiga tecken     (problem, oro)
  (lojal)
  (glömma)
Radikalen (regnmoln) syns ofta i tecken för väderlek     (snö)
  (frost)
  (åska)

Det är mycket nyttigt att kunna se vilka radikaler som ingår i olika tecken – det gör det bland annat lättare att använda kinesiska ordböcker!

När man vill träna sig i att skriva kinesiska, kan det vara lämpligt att börja med enkla tecken (d.v.s. radikaler) innan man skriver mer komplicerade tecken i vilka radikalerna ingår – ja, om man vill vara mycket noggrann så skall man självfallet börja träna på de olika strecken. Låt oss därför titta närmare på de grundläggande strecken!

De åtta grundläggande strecken

I grund och botten kan man säga att alla moderna, kinesiska skrivtecken kan målas upp med en palett av åtta grundläggande streck. Generellt sett ritas alla streck uppifrån och neråt, från vänster till höger – med undantag för streck nummer sex, som ritas snett uppåt. I följande översikt visas respektive typ av streck (målade med svart färg) i faktiska tecken (som är gråa):

#1 = Prick (dian3):
#2 = Vågrätt (heng2):
#3 = Lodrätt (shu4):
#4 = Snett åt vänster (pie3):
#5 = Snett åt höger (na4):
#6 = Snett uppåt (ti2):
#7 = Krok (gou1):
#8 = Vändning (zhe2):

Det var en kort genomgång av de olika strecken – se till att träna flitigt på att skriva alla dessa streck riktigt bra, så går fortsättningen lättare. Därefter behöver du även veta i vilken ordning de olika strecken skall ritas upp för att bilda tecken...

Regler för streckordningen

Grundregeln för att skriva kinesiska tecken är den att man skriver uppifrån och ner, från vänster till höger. Om ett tecken består av mer än en radikal, så skriver man respektive ingående radikal för sig.

Inom respektive radikal gäller sex tumregler, vilka jag skall försöka illustrera med bildserier. De hela tecknen visas först mot gul bakgrund, varefter en bildsvit från vänster till höger visar hur tecknen byggs upp streck för streck fram till slutresultatet:

Regel #1:Rita uppifrån och ner.
Specialfall: Vänster sida i rektanglar går före.
Regel #2:Rita från vänster till höger.
Undantag: Krok till höger har förtur.
Regel #3:Rita horisontella streck och kvadrater före korsande lodräta streck.
Undantag: Bottenstreck ritas sist.
Regel #4:Rita ramar före deras innehåll.
Att notera: Ramens botten ritas dock alltid sist.
Regel #5:Rita mitten före symetriska sidor.
Regel #6:Sekundära prickar ritas sist.

Dessa regler är baserade på praktiskt handhavande – reglerna återspeglar vad man lärt sig om penselföring i praktiken. Reglerna är goda riktlinjer, men för att lära sig skriva korrekt, är det antagligen bäst att man letar upp en ordbok eller lärobok, som tydligt visar streckordningen för ett flertal tecken. I mina exempel har jag genomgående valt relativt okomplicerade och lättskrivna tecken – när antalet streck i ett tecken blir fler, ökar risken att grundreglerna blir otillräckliga. I vissa speciella fall kan det möjligen även finnas mer än en korrekt streckordning...

Ett universaltecken att öva på!

Tecknet för "evig" eller "evighet" är ett klassiskt skolexempel på ett tecken där man kan säga att alla typer av grundläggande streck ingår. Om du lyckas skriva detta tecken riktigt snyggt, ja då skall du nog även kunna skriva de flesta tecknen bra! Siffrorna och pilar anger i vilken ordning och riktning de olika strecken skrives.

Fortsatt läsning

© 2001 - 2004: Patrick Zein